در این قسمت اشعار و نوشته هایی که در وصف جوان گفته شده است را اضافه می کنیم

اشعار و نوشته در وصف جوان چیست .

وقتی ما عزیزی را از دست می دهیم و در زمان از دست دادن یا قبل از آن خاطرات یا گفته هایی یا رویدادهایی که بین ما و آن شخص روی می دهد بسیار اهمیت پیدا می کند گویی که الهامی صورت گرفته و مانتوانسته ایم آن را درک کنیم . پس تمام خاطرات و این اتفاقات رخ داده را ما با چند بیت شعر که می تواند هم از خودمان باشد و هم از شعراهای نامی یا حتی چند کلمه باشد روی سنگ اضافه می کنیم که هر وقت سرخاک رفتیم تداعی کننده این خاطرات تلخ و شیرین زندگی باشد. برای دیدن نمونه سنگ می توانید به قسمت البوم سنگ مزار بروید و ترکیب و انواع ان نوشته ها را ببینید

آفتابی در جهان تابید و رفت

عمر کوتاهش جهان را دید ورفت

دست گلچین فلک با دست جور

غنچه امید ما را چیدو رفت

گلی بودم نه وقت چیدنم بود

جوان بودم نه وقت رفتنم بود

گلی بودم به باغ زندگانی

شدم پرپر در ایام جوانی

بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنیم

ما به داغ تو جوان مرده به دنیا چه کنیم

بهر هر درد دوائیست مگر داغ جوان

ما به دردی که برو نیست مداوا چه کنیم

ببوسم دستت ای بابا که پروردی مرا آزاد

بیا مادر تماشا کن که فرزدت شده داماد

 به حجله می روم شادان و زخمی در بدن دارم

بجای رخت دامادی کفن خونین به تن دارم

شربتی از لب لعلش نچشیدم و برفت

روی مه پیکر او سیر ندیدم و برفت

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود

بار بر بست و به گردش نرسیدم و برفت

شقایق بودی و دیری نماندی

سرود زندگی را نیمه خواندی

زدی برقی و خاکستر شدی خاک

عزیزان را به سوگ خود نشاندی