اشعار سنگ مزار

در این جا به سه دسته شعر اشاره می کنیم که بیشتر تو بازار استفاده می شود  و البته شما هم اگر مورد مناسبی داشتید حتما اعلام کنید تا آن را اضافه کنیم

فقط یه مورد مهم اضافه کنم که:

  1. در انتخاب نوع شعر دقت فرمایید که در آینده تعویض آن مشکل است
  2. در انتخاب شعر دقت کنید که جنبه کنایه به فرد و اشخاصی نداشته باشد
  3. در انتخاب شعر دقت فرمایید که فضا برای مابقی متون روی سنگ باقی بگذارید